11.01.2018  » Две ненужни училища стават жилища за бедни в Русе


Изоставените сгради на Техникума по зърносъхранение и зърнопреработване и бившето училище „Св. св. Кирил и Методий“ в кв. Средна кула да се ползват за жилищни нужди. Това предложение ще бъде гледано на предстоящото заседание на Общинския съвет през януари.

При съгласие на Министъра на образованието и науката тяхното предназначение ще бъде променено от от „обекти, комплекси за образование“ в „за жилищни нужди“. Мотивите на вносителя Община Русе са след промяната на предназначението на имотите и сградите, да ги използва за настаняване на лица с установени жилищни нужди, които нямат средствата да наемат жилище на свободно определена пазарна наемна цена.

Началникът на Регионално управление на образованието - гр. Русе Росица Георгиева е изразила своето становище, че не възразява да бъде променено предназначението на имотите. В нарочно становище от Дирекция “Култура и образование“ при Община Русе се казва, че използването на сградния фонд на двете училища за образователни нужди е нецелесъобразно.

фото: Google

АРЕНА

«  Обратно към новините