11.07.2019  » Намаляват необхванатите в училище деца


През учебната 2018/2019 година са създадени 32 екипа за обхват с общо 502 служители, като 384 от тях са педагогически специалисти. Това стана ясно по време на заседание на Постоянната комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта и Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси.


Останалите са представители на общинските администрации, служители на дирекциите за социално подпомагане, както и на Министерството на вътрешните работи.

Необходимо е да се отбележи, че за установени нарушения на задълженията на родителите, настойниците/попечителите или лицата, които полагат грижи за детето, с цел налагане на наказания са изпратени 404 уведомителни писма до кметове на общините, съставени са 82 акта за установяване на административни нарушения, а също и 28 наказателни постановления са издадени, като 13 са връчени и влезли в сила.

Общият брой на децата и учениците, които фигурират в обхвата на Информационната система за реализация на механизма е 2062, като 53 са отпаднали преди 2018/2019 г. и не са записани в училище. От тях 39 са в училищна възраст и 14 в предучилищна. За 11 от тези лица липсва информация за настоящ адрес и най-вероятно не живеят към момента на територията на областта. За лицата, за които липсва информация и не са открити на адрес, се правят справки от служителите на МВР.

Наблюдава се повишена ефективност от дейността на екипите за обхват. Налице е и много добро сътрудничество и координация между отделните институции при изпълнение на дейностите от Механизма за обхват. През настоящата учебна година посещенията на адреси са се осъществявали съвместно с представители на образователни институции, на МВР и социални работници, което е било предпоставка да се предприемат комплексни мерки по отношение на децата в риск и на отпадналите от образователната система.

От посоченото стана ясно, че се наблюдава тенденция към плавно намаляване на броя на необхванатите в образователната система деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Борят на незаписаните към юни 2018 г. е 121, а към юни 2019 г. е 53.

От съществено значение е, че ако през изминалата учебна година акцентът е бил поставен върху обхващането на учениците, то сега целта е задържането им в образователната система.

Детайлно беше представен и графика на дейностите за изпълнение на механизма през 2019/2020 учебна година. Към момента са спазени всички срокове относно сформирането на екипите за обхват.

Информацията беше представена от началника на Регионалното управление на образованието Росица Георгиева.

АРЕНА«  Обратно към новините